Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Hoog slagingspercentage
  • Flexibel studeren op jouw tempo
  • Met óf zonder persoonlijke begeleiding
  • Erkende diploma’s en certificeringen

Klachtenreglement GetCertified Opleidingen

Uitgangspunten klachtenregelement:

  • Bescherming en erkenning van de positie van cliënten en werknemers;
  • Vroegtijdige interventie voorkomt verstoorde verhoudingen;
  • Onderkenning feedbackfunctie van het klachtenreglement;
  • Laagdrempelig & toegankelijk.

Artikel 1. Begripsbepaling

a. Klacht
Een geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker van GetCertified Opleidingen, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.
b. Klager
Degene die gebruik maakt van de diensten van GetCertified Opleidingen
c. Medewerker van GetCertified Opleidingen
Degene die in dienst is van, of namens GetCertified Opleidingen voor GetCertified Opleidingen werkzaamheden verricht, waartegen de klacht is gericht
d. Klachtbehandeling
Het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 2. Doelstelling van het klachtenreglement

Het klachtenreglement heeft primair tot doel het recht doen aan de individuele klachtgerechtigde.

Artikel 3. Het indienen van een klacht

a. Degene die ontevreden is over de dienstverlening van GetCertified Opleidingen dient het GetCertified Opleidingen klachtenformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het management van GetCertified Opleidingen.
b. Niet volledig ingevulde, of niet ondertekende klachtenformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
c. Iedere klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister van GetCertified Opleidingen en gedurende 2 jaar bewaard.
d. De eerstverantwoordelijke voor het afhandelen van de klacht is de directie van GetCertified. De klacht wordt door een onafhankelijke medewerker afgehandeld.
e. De klant is op de hoogte gebracht van het klachtenreglement tijdens het ondertekenen van het opleidingscontract. Het klachtenreglement staat op onze website vermeld. De medewerkers worden tijdens indiensttreding op de hoogte gesteld van het Klachtenreglement.

Artikel 4. De klachtencommissie

a. De klachtencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen: beide directeuren van GetCertified Opleidingen.

Artikel 5. Termijnen

a. Klager ontvangt binnen 2 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke uitnodiging om een mondelinge toelichting te geven op de klacht ten overstaan van de klachtencommissie.
b. De klachtencommissie handelt de klacht binnen 4-6 weken na het horen van klager schriftelijk af.
c. Als klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenafhandeling kan de op het klachtenformulier genoemde onafhankelijke derde uit de beroepsgroep worden ingeschakeld.

Artikel 6. Ingangsdatum klachtenreglement

Het GetCertified Opleidingen klachtenreglement is van kracht m.i.v. 1 januari 2021


Aldus opgesteld te Arnhem,
Directeur M.H.J. van Uden
Directeur M.T. Moelee

Klacht indienen

Wil je een klacht indienen? Vul dan ons klachtenformulier in en stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend naar:

GetCertified Opleidingen BV
T.a.v. Dhr. M.T. Moelee
Janspoort 1-2
6811 GE Arnhem
 

Download het klachtenformulier